ŠIFARNIK DELATNOSTI
Nova šifra delatnosti Stara šifra delatnosti Naziv delatnosti
0000 00000
0111 01110 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
0112 01110 Gajenje pirinča
0113 01121 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
0114 01110 Gajenje šećerne trske
0115 01110 Gajenje duvana
0116 01110 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
0119 01110 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
0121 01132 Gajenje grožđa
0122 01131 Gajenje tropskog i suptropskog voća
0123 01131 Gajenje agruma
0124 01131 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
0125 01131 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
0126 01131 Gajenje uljnih plodova
0127 01133 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
0128 01121 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
0129 01121 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
0130 01122 Gajenje sadnog materijala
0141 01210 Uzgoj muznih krava
0142 01210 Uzgoj drugih goveda i bivola
0143 01220 Uzgoj konja i drugih kopitara
0144 01250 Uzgoj kamila i lama
0145 01220 Uzgoj ovaca i koza
0146 01230 Uzgoj svinja
0147 01240 Uzgoj živine
0149 01250 Uzgoj ostalih životinja
0150 01300 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
0161 01411 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
0162 01420 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
0163 01413 Aktivnosti posle žetve
0164 01413 Dorada semena
0170 01500 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
0210 02010 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
0220 02010 Seča drveća
0230 01121 Sakupljanje šumskih plodova
0240 02020 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
0311 05011 Morski ribolov
0312 05012 Slatkovodni ribolov
0321 05020 Morske akvakulture
0322 05020 Slatkovodne akvakulture
0510 10100 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
0520 10201 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
0610 11101 Eksploatacija sirove nafte
0620 11102 Eksploatacija prirodnog gasa
0710 13100 Eksploatacija ruda gvožđa
0721 12000 Eksploatacija ruda urana i torijuma
0729 13201 Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala
0811 14110 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
0812 14210 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
0891 14300 Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija
0892 10300 Eksploatacija treseta
0899 14500 Eksploatacija ostalih nemetalnih ruda i minerala
0910 11200 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
0990 10100 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
1011 15110 Prerada i konzervisanje mesa
1012 15120 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
1013 15130 Proizvodnja mesnih prerađevina
1020 15200 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
1031 15310 Prerada i konzervisanje krompira
1032 15320 Proizvodnja sokova od voća i povrća
1039 15330 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
1041 15410 Proizvodnja ulja i masti
1042 15430 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
1051 15510 Prerada mleka i proizvodnja sireva
1052 15520 Proizvodnja sladoleda
1061 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda
1062 15620 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
1071 15811 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1072 15821 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
1073 15850 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
1081 15830 Proizvodnja šećera
1082 15841 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
1083 15860 Prerada čaja i kafe
1084 14401 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
1085 15330 Proizvodnja gotovih jela
1086 15880 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
1089 15890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
1091 15710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
1092 15720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
1101 15910 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
1102 15930 Proizvodnja vina od grožđa
1103 15940 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
1104 15950 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
1105 15960 Proizvodnja piva
1106 15970 Proizvodnja slada
1107 15981 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
1200 16001 Proizvodnja duvanskih proizvoda
1310 17110 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
1320 17210 Proizvodnja tkanina
1330 17300 Dovršavanje tekstila
1391 17600 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
1392 17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
1393 17510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
1394 17520 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
1395 17530 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće
1396 17540 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
1399 17540 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
1411 18100 Proizvodnja kožne odeće
1412 18210 Proizvodnja radne odeće
1413 18220 Proizvodnja ostale odeće
1414 18230 Proizvodnja rublja
1419 18240 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
1420 18300 Proizvodnja proizvoda od krzna
1431 17710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
1439 17720 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
1511 19100 Štavljenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna
1512 19200 Proizvodnja putničkih i ručnih torbi i sl. saračkih proizvoda i kaiševa
1520 19301 Proizvodnja obuće
1610 20101 Rezanje i obrada drveta
1621 20200 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
1622 20300 Proizvodnja parketa
1623 20300 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
1624 20400 Proizvodnja drvne ambalaže
1629 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
1711 21110 Proizvodnja vlakana celuloze
1712 21120 Proizvodnja papira i kartona
1721 21210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
1722 21220 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
1723 21230 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
1724 21240 Proizvodnja tapeta
1729 21250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
1811 22210 Štampanje novina
1812 22220 Ostalo štampanje
1813 22240 Usluge pripreme za štampu
1814 22230 Knjigovezačke i srodne usluge
1820 22310 Umnožavanje snimljenih zapisa
1910 23100 Proizvodnja produkata koksovanja
1920 23201 Proizvodnja derivata nafte
2011 24110 Proizvodnja industrijskih gasova
2012 24120 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
2013 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
2014 24140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
2015 24150 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
2016 24160 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
2017 24170 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
2020 24200 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
2030 24300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
2041 24510 Proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje
2042 24520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
2051 24610 Proizvodnja eksploziva
2052 24620 Proizvodnja sredstava za lepljenje
2053 24630 Proizvodnja eteričnih ulja
2059 24640 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
2060 24700 Proizvodnja veštačkih vlakana
2110 24410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
2120 24420 Proizvodnja farmaceutskih preparata
2211 25110 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
2219 25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2221 25210 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
2222 25220 Proizvodnja ambalaže od plastike
2223 25230 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
2229 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
2311 26110 Proizvodnja ravnog stakla
2312 26120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
2313 26131 Proizvodnja šupljeg stakla
2314 26140 Proizvodnja staklenih vlakana
2319 26150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
2320 26260 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
2331 26300 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
2332 26400 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
2341 26210 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
2342 26220 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
2343 26230 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
2344 26240 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
2349 26250 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
2351 26510 Proizvodnja cementa
2352 26520 Proizvodnja kreča i gipsa
2361 26610 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
2362 26620 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
2363 26630 Proizvodnja svežeg betona
2364 26640 Proizvodnja maltera
2365 26650 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
2369 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
2370 26700 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
2391 26810 Proizvodnja brusnih proizvoda
2399 26820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
2410 27101 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
2420 27220 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
2431 27310 Hladno valjanje šipki
2432 27320 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
2433 27330 Hladno oblikovanje profila
2434 27340 Hladno vučenje žice
2441 27411 Proizvodnja plemenitih metala
2442 27421 Proizvodnja aluminijuma
2443 27431 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
2444 27441 Proizvodnja bakra
2445 27451 Proizvodnja ostalih obojenih metala
2446 23300 Proizvodnja nuklearnog goriva
2451 27210 Livenje gvožđa
2452 27520 Livenje čelika
2453 27530 Livenje lakih metala
2454 27540 Livenje ostalih obojenih metala
2511 28110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
2512 28120 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
2521 28220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
2529 28210 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
2530 28300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
2540 29600 Proizvodnja oružja i municije
2561 28510 Obrada i prevlačenje metala
2562 28520 Mašinska obrada metala
2571 28610 Proizvodnja sečiva
2572 28630 Proizvodnja brava i okova
2573 28620 Proizvodnja alata
2591 28710 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
2592 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
2593 28730 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
2594 28740 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
2599 28750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
2611 32100 Proizvodnja elektronskih elemenata
2612 32100 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
2620 30020 Proizvodnja računara i periferne opreme
2630 32200 Proizvodnja komunikacione opreme
2640 32300 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
2651 33200 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
2652 33500 Proizvodnja satova
2660 33101 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
2670 33400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
2680 24650 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
2711 31100 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
2712 31200 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
2720 31400 Proizvodnja baterija i akumulatora
2731 31300 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
2732 31300 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
2733 31200 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
2740 31500 Proizvodnja opreme za osvetljenje
2751 29710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
2752 29720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
2790 31621 Proizvodnja ostale električne opreme
2811 29110 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila
2812 29120 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
2813 29120 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
2814 29130 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
2815 29140 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
2821 29210 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
2822 29220 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
2823 30010 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme
2824 29400 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
2825 29230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
2829 29240 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
2830 29310 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
2841 29400 Proizvodnja mašina za obradu metala
2891 29510 Proizvodnja mašina za metalurgiju
2892 29520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
2893 29530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
2894 29540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože
2895 29550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
2896 29560 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
2899 29560 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
2910 34101 Proizvodnja motornih vozila
2920 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
2931 31610 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
2932 34300 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
3011 35110 Izgradnja brodova i plovnih objekata
3012 35120 Izrada čamaca za sport i razonodu
3020 35201 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
3030 35300 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
3040 34102 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
3091 35410 Proizvodnja motocikala
3092 35420 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
3099 35500 Proizvodnja ostale transportne opreme
3101 36110 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
3102 36130 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
3103 36150 Proizvodnja madraca
3109 36140 Proizvodnja ostalog nameštaja
3211 36210 Kovanje novca
3212 36220 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
3213 36610 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
3220 36300 Proizvodnja muzičkih instrumenata
3230 36400 Proizvodnja sportske opreme
3240 36500 Proizvodnja igara i igračaka
3250 33102 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
3291 36620 Proizvodnja metli i četaka
3299 36632 Proizvodnja ostalih predmeta
3311 28110 Popravka metalnih proizvoda
3312 28520 Popravka mašina
3313 29240 Popravka elektronske i optičke opreme
3314 31100 Popravka električne opreme
3315 35110 Popravka i održavanje brodova i čamaca
3316 35300 Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica
3317 35202 Popravka i održavanje druge transportne opreme
3319 17404 Popravka ostale opreme
3320 26150 Montaža industrijskih mašina i opreme
3511 40101 Proizvodnja električne energije
3512 40105 Prenos električne energije
3513 40106 Distribucija električne energije
3521 40201 Proizvodnja gasa
3522 40203 Distribucija gasovitih goriva gasovodom
3523 40203 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
3530 40300 Snabdevanje parom i klimatizacija
3600 41000 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
3700 03040 Uklanjanje otpadnih voda
3811 90000 Skupljanje otpada koji nije opasan
3812 90000 Skupljanje opasnog otpada
3821 90000 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
3822 90000 Tretman i odlaganje opasnog otpada
3831 37100 Demontaža olupina
3832 37200 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
3900 90000 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
4110 70110 Razrada građevinskih projekata
4120 45210 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4211 45230 Izgradnja puteva i autoputeva
4212 45230 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
4213 45210 Izgradnja mostova i tunela
4221 45210 Izgradnja cevovoda
4222 45310 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
4291 03030 Izgradnja hidrotehničkih objekata
4299 45250 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
4311 45110 Rušenje objekata
4312 45110 Pripremna gradilišta
4313 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
4321 45310 Postavljanje električnih instalacija
4322 45330 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
4329 45320 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
4331 45410 Malterisanje
4332 45420 Ugradnja stolarije
4333 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334 45440 Bojenje i zastakljivanje
4339 45450 Ostali završni radovi
4391 45220 Krovni radovi
4399 45500 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
4511 50100 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
4519 50100 Trgovina ostalim motornim vozilima
4520 50200 Održavanje i popravka motornih vozila
4531 50300 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
4532 50300 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
4540 50401 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
4611 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
4612 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
4613 51130 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
4614 51140 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
4615 51150 Posredovanje u prodaji nameštaj, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
4616 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
4617 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
4618 51180 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
4619 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
4621 51250 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4622 51220 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
4623 51230 Trgovina na veliko životinjama
4624 51240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
4631 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
4632 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633 51330 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
4634 51340 Trgovina na veliko pićima
4635 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
4636 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
4637 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
4638 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
4639 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
4641 51410 Trgovina na veliko tekstilom
4642 51420 Trgovina na veliko odećom i obućom
4643 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644 51440 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
4645 51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
4646 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
4647 51470 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
4648 51470 Trgovina na veliko satovima i nakitom
4649 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
4651 51640 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
4652 51650 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
4661 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4662 51610 Trgovina na veliko alatnim mašinama
4663 51620 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
4664 51630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
4665 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
4666 51640 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
4669 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4671 51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
4672 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4673 51530 Trgovina na veliko drvetom,građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
4675 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676 51560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
4690 51700 Nespecijalizovana trgovina na veliko
4711 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
4719 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
4721 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
4722 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
4723 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
4724 52240 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
4725 52250 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
4726 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
4729 52270 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
4730 50500 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
4741 52480 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
4742 52480 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4743 52450 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
4751 52410 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
4752 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
4753 52480 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
4754 52450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4759 52440 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4761 52470 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
4762 52470 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
4763 52450 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
4764 52480 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4765 52480 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
4771 52420 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
4772 52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
4773 52310 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
4774 52320 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
4775 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4776 52480 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
4777 52480 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
4778 52480 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4779 52500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
4781 52620 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
4782 52620 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
4789 52620 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
4791 52610 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
4799 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
4910 60100 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
4920 60100 Železnički prevoz tereta
4931 60211 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
4932 60220 Taksi prevoz
4939 60230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
4941 60250 Drumski prevoz tereta
4942 60250 Usluge preseljenja
4950 60300 Cevovodni transport
5010 61110 Pomorski i priobalni prevoz putnika
5020 61110 Pomorski i priobalni prevoz tereta
5030 61200 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
5040 61200 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
5110 62100 Vazdušni prevoz putnika
5121 62100 Vazdušni prevoz tereta
5122 62300 Vasionski saobraćaj
5210 63120 Skladištenje
5221 63211 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
5222 63221 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
5223 63230 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
5224 63110 Manipulacija teretom
5229 63400 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
5310 64110 Poštanske aktivnosti javnog servisa
5320 64120 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
5510 55110 Hoteli i sličan smeštaj
5520 55211 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
5530 55220 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
5590 55233 Ostali smeštaj
5610 55300 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
5621 55520 Ketering
5629 55510 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
5630 55400 Usluge pripremanja i posluživanja pića
5811 22110 Izdavanje knjiga
5812 22110 Izdavanje imenika i adresara
5813 22120 Izdavanje novina
5814 22130 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
5819 22150 Ostala izdavačka delatnost
5821 72400 Izdavanje računarskih igara
5829 72400 Izdavanje ostalih softvera
5911 92110 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
5912 92110 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
5913 92120 Distribuciјa kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televiziјskog programa
5914 92130 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
5920 22140 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
6010 92200 Emitovanje radio-programa
6020 92200 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
6110 64200 Kablovske telekomunikacije
6120 64200 Bežične telekomunikacije
6130 64200 Satelitske telekomunikacije
6190 64200 Ostale telekomunikacione delatnosti
6201 72200 Računarsko programiranje
6202 72100 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6203 72300 Upravljanje računarskom opremom
6209 72600 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 72300 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 72400 Veb portali
6391 92400 Delatnost novinskih agencija
6399 74840 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
6411 65110 Centralna banka
6419 65121 Ostalo monetarno posredovanje
6420 74150 Delatnost holding kompaniјa
6430 65232 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
6491 65210 Finansijski lizing
6492 65220 Ostale usluge kreditiranja
6499 65232 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
6511 66010 Životno osiguranje
6512 66030 Neživotno osiguranje
6520 66010 Reosiguranje
6530 66020 Penzijski fondovi
6611 67110 Finansijske i robne berze
6612 67120 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
6619 67130 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
6621 66030 Obrada odštetnih zahteva i procenjivaje rizika i šteta
6622 66030 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
6629 67200 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
6630 67120 Upravljanje fondovima
6810 70120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 70200 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6831 70310 Delatnost agencija za nekretnine
6832 70320 Upravljanje nekretninama za naknadu
6910 74111 Pravni poslovi
6920 Računovodstveni, knjigoovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
7010 74140 Upravljanje ekonomskim subjektom
7021 74140 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
7022 74203 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111 74201 Arhitektonska delatnost
7112 03010 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7120 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
7211 73103 Istraživanje i eksperimentalni razvoј u biotehnologiјi
7219 73101 Istraživanje i razvoј u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
7220 73201 Istraživanje i razvoј u društvenim i humanističkim naukama
7311 74402 Delatnost reklamnih agencija
7312 74402 Medijsko predstavljanje
7320 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje јavnog mnjenja
7410 74840 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
7420 74810 Fotografske usluge
7430 74830 Prevođenje i usluge tumača
7490 74204 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
7500 85200 Veterinarska delatnost
7711 71100 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
7712 71210 Iznajmljivanje i lizing kamiona
7721 71400 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
7722 71400 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
7729 71400 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
7731 71310 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
7732 71320 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
7733 71330 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme(uključujući računare)
7734 71220 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
7735 71230 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
7739 71340 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
7740 74840 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
7810 74500 Delatnost agencija za zapošljavanje
7820 74500 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
7830 74500 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
7911 63300 Delatnost putničkih agencija
7912 63300 Delatnost tur-operatora
7990 63300 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
8010 74600 Delatnost privatnog obezbeđenja
8020 74600 Usluge sistema obezbeđenja
8030 74600 Istražne delatnosti
8110 74700 Usluge održavanja objekata
8121 74700 Usluge redovnog čišćenja zgrada
8122 74700 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
8129 74700 Usluge ostalog čišćenja
8130 01412 Usluge uređenja i održavanja okoline
8211 74830 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 74830 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8220 74840 Delatnost pozivnih centara
8230 74401 Organizovanje sastanaka i saјmova
8291 74840 Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
8292 74820 Usluge pakovanja
8299 74840 Ostale uslužne aktivnosti podrške u poslovanju
8411 75110 Delatnost državnih organa
8412 75120 Uređivanje delatnosti subјekata koјi pružaјu zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog sociјalnog osiguranja
8413 75130 Uređenje poslovanja i doprinos uspešniјem poslovanju u oblasti ekonomiјe
8421 75210 Spoljni poslovi
8422 75220 Poslovi odbrane
8423 75230 Sudske i pravosudne delatnosti
8424 75240 Obezbeđenje javnog reda i bezbednosti
8425 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica
8430 75300 Obavezno socijalno osiguranje
8510 80104 Predškolsko obrazovanje
8520 80101 Osnovno obrazovanje
8531 80210 Srednje opšte obrazovanje
8532 80220 Srednje stručno obrazovanje
8542 80311 Visoko obrazovanje
8551 80420 Sportsko i rekreativno obrazovanje
8552 80420 Umetničko obrazovanje
8553 80410 Delatnost škola za vozače
8559 80420 Ostalo obrazovanje
8560 80420 Pomoćne obrazovne delatnosti
8610 85110 Delatnost bolnica
8621 85120 Opšta medicinska praksa
8622 85120 Specijalistička medicinska praksa
8623 85130 Stomatološka praksa
8690 85141 Ostala zdravstvena zaštita
8710 85141 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
8720 85110 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
8730 85312 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
8790 85313 Ostali oblici sociјalne zaštite sa smeštaјem
8810 85322 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
8891 85321 Delatnost dnevne brige o deci
8899 85322 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
9001 92310 Izvođačka umetnost
9002 92310 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
9003 92310 Umetničko stvaralaštvo
9004 92320 Rad umetničkih ustanova
9101 92511 Delatnost biblioteka i arhiva
9102 92521 Delatnost muzeja, galerija i zbirki
9103 92522 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istoriјskih lokaciјa, zgrada i sličnih turističkih spomenika
9104 92530 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti
9200 92710 Kockanje i klađenje
9311 92610 Delatnost sportskih objekata
9312 92622 Delatnost sportskih klubova
9313 93040 Delatnost fitnes klubova
9319 92622 Ostale sportske delatnosti
9321 92330 Delatnost zabavnih i tematskih parkova
9329 92340 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9411 91110 Delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
9412 91120 Delatnost strukovnih udruženja
9420 91200 Delatnost sindikata
9491 91310 Delatnost verskih organizacija
9492 91320 Delatnost političkih organizacija
9499 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
9511 72500 Popravka računara i periferne opreme
9512 52740 Popravka komunikacione opreme
9521 52721 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522 52722 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523 52710 Popravka obuće i predmeta od kože
9524 52740 Održavanje i popravka nameštaja
9525 52730 Popravka satova i nakita
9529 52740 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601 93010 Pranje i hemiјsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602 93020 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9603 93030 Pogrebne i srodne delatnosti
9604 93040 Delatnost nege i održavanja tela
9609 93050 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
9700 95000 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
9810 95000 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
9820 95000 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
9900 99000 Delatnost eksteritoriјalnih organizaciјa i tela